Шкільні методичні об'єднання

  Положення про шкільне методичне об'єднання Великомитницького ліцею Хмільницької міської ради
 
Загальні положення 
        Методичне об'єднання є основним структурним підрозділом методичної служби освітньої установи, що здійснює проведення навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і позакласної роботи зокрема або декількома спорідненими навчальними предметами.
        Методичне об'єднання організовується за наявності не менше трьох вчителів з одного предмету або з однієї освітньої області. До складу шкільного методичного об'єднання можуть входити вчителі суміжних і споріднених дисциплін.
В освітніх установах можуть також створюватися методичні об'єднання вихователів, класних керівників і т.п.
      Кількість методичних об'єднань та їх чисельність визначаються виходячи з необхідності комплексного рішення поставлених перед навчальним закладом завдань і встановлюються наказом директора школи і штатами.
      Вчителі, що входять до складу методичного об'єднання, викладають предмет з відповідної освітньої галузі.
      Шкільні методичні об'єднання створюються, реорганізуються і ліквідуються директором школи за поданням заступника директора з методичній роботі (заступник директора з НВР).
      Шкільні методичні об'єднання безпосередньо підпорядковуються заступнику директора з методичної роботи (заступник директора по НВР).
       Шкільні методичні об'єднання у своїй діяльності дотримуються Конвенції про права дитини, керуються Конституцією і законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів, органами управління всіх рівнів з питань освіти і виховання, а також Статутом і правовими актами школи, наказами і розпорядженнями директора.
        Навчально-виховну, методичну і дослідно-експериментальну роботу методичні об'єднання здійснюють на основі дійсного Положення, наказів і директив Міністра освіти України, а також рекомендацій районного відділу освіти та департаменту освіти. З питань внутрішнього порядку вони керуються правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, трудовими угодами (контрактами).
 
Завдання і напрями діяльності методичного об'єднання 
     Методичне об'єднання як структурний підрозділ освітньої установи створюється для вирішення певної частини завдань, покладених на навчальний заклад:
задоволення потреб школярів в інтелектуальному, культурному і етичному розвитку;
організація і проведення на високому професійному рівні навчально-виховної, методичної і дослідно-експериментальної роботи з однієї або декількох споріднених дисциплінах;
вдосконалення методики проведення різних видів занять та їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;
підвищення педагогічної кваліфікації вчителів;
проведення педагогічних експериментів;
організація і проведення роботи з професійної орієнтації випускників і підготовка їх до вступу у вищі навчальні заклади.
 
Основні форми роботи в методичному об'єднанні: 
проведення педагогічних експериментів з проблем методики навчання і виховання учнів та впровадження їх результатів в освітній процес;
круглі столи, наради і семінари з навчально-методичних питань, творчі звіти вчителів і т.п.;
засідання методичних об'єднань з питань методики навчання і виховання школярів;
відкриті уроки і позакласні заходи щодо предмету;
лекції, доклади, повідомлення і дискусії з методики навчання і виховання, питання загальної педагогіки і психології;
вивчення і реалізація в навчально-виховному процесі вимог керівних документів, передового педагогічного досвіду;
проведення методичних тижнів;
взаємовідвідування уроків;
контроль за якістю проведення навчальних занять.

Основні напрями діяльності методичного об'єднання: 
аналіз результатів освітньої діяльності по предметах;
участь в розробці варіативної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального об'єму і змісту навчальних курсів;
розробка інтегрованих навчальних програм по предметах, що вивчаються, та узгодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення вимог державних освітніх стандартів;
підготовка і обговорення навчально-методичних і дидактичних матеріалів по предметах;
проведення предметних відкритих уроків і відкритих позакласних заходів;
підготовка і обговорення докладів з питань методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації і кваліфікаційного розряду вчителів;
обговорення доповідей з методики викладання принципових питань програми, обговорення і затвердження календарно-тематичних планів;
обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;
розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницькою роботою вчителів;
організація і проведення педагогічних експериментів з пошуку та впровадженню нових інформаційних технологій навчання;
застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;
розробка і вдосконалення засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їх використовування в навчальному процесі;
вдосконалення навчально-лабораторної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів з інформатики);
взаємовідвідування занять як у всередині методичного об'єднання, так і між вчителями різних методичних об'єднань з метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів;
сумісні засідання із спорідненими і взаємозабезпечуючими ШМО в цілях обміну досвідом роботи;
вивчення досвіду роботи споріднених ШМО інших навчальних закладів і обмін досвідом з цієї роботи;
вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями і малодосвідченими вчителями;
розробка положень про проведення конкурсів, олімпіад, змагань по предметах.
 
Робота методичних об'єднань 
      Очолює методичне об'єднання голова, що призначається директором школи з числа найдосвідченіших педагогів за узгодженням з членами методичного об'єднання.
       Робота методичного об'єднання проводиться відповідно до плану роботи на поточний навчальний рік. План складається головою методичного об'єднання, узгоджується із заступником директора з НВР та затверджується директором школи.
       Засідання методичного об'єднання проводяться не рідше два рази на семестр. Про час і місце проведення засідання голова методичного об'єднання зобов'язаний поставити до відома заступника директора школи з НВР. З кожного з обговорюваних на засіданні питань приймаються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів. Рекомендації підписуються головою методичного об'єднання.
       При розгляді питань, що зачіпають тематику або інтереси інших методичних об'єднань, на засідання необхідно запрошувати їх голів (вчителів).
 
Права методичного об'єднання 
Методичне об'єднання має право:
готувати пропозиції і рекомендувати вчителів для підвищення кваліфікаційного розряду;
висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу в школі;
ставити питання про публікацію матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений на методичному об'єднанні;
ставити питання перед адміністрацією школи про заохочення вчителів методичного об'єднання за активну участь в експериментальній діяльності;
рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;
звертатися за консультаціями з проблем навчальної діяльності і виховання школярів до заступників директора школи;
вносити пропозиції по організації і змісту атестації вчителів;
висувати від методичного об'єднання вчителів для участі в конкурсах «Вчитель року» і «Класний керівник».
 
Контроль за діяльністю методичного об'єднання 
      Контроль за діяльністю методичного об'єднання здійснюється директором школи, його заступниками НВР відповідно до планів методичної роботи школи і внутришкільного контролю, затверджених директором школи.
 
Документація шкільного методичного об'єднання 
Для ефективної роботи в методичному об'єднанні повинні бути наступні документи:
1. Наказ про призначення на посаду голови методичного об'єднання.
2. Положення про методичне об'єднання.
3. Функціональні обов'язки вчителів ШМО.
4. Аналіз роботи за минулий рік.
5. Тема методичної роботи, її мета, пріоритетний напрями і завдання на новий навчальний рік.
6. План роботи ШМО на поточний навчальний рік.
7. Банк даних про вчителів ШМО.
8. Відомості про теми самоосвіти вчителів ШМО.
9. Графік проведення нарад, конференцій, семінарів, круглих столів, творчих звітів, ділових ігор і т.д. на ШМО.
10. Перспективний план атестацій вчителів ШМО.
11. Графік проходження атестацій вчителів ШМО.
12. Перспективний план підвищення кваліфікації вчителів ШМО.
13. Графік підвищення кваліфікації вчителів ШМО на поточний рік.
14. Графік проведення поточних контрольних робіт (вносять самі вчителі або голови методичних об'єднань. Мета: попередження перевантажень школярів – не більш однієї контрольної роботи в день).
15. Графік проведення відкритих уроків і позакласних заходів щодо предмету вчителями ШМО.
16. Інформація про навчальні програми та їх навчально-методичне забезпечення по предмету.
17. План роботи з молодими вчителями у ШМО.
18. План проведення предметного тижня.
19. Протоколи засідань ШМО. 

У школі працюють методичні об'єднання вчителів: 
1.Суспільно-гуманітарного циклу - керівник Тамара Степанівна Сорока.
2. Природничо-математичного циклу- керівник Жанна Володимирівна Жабіцька. 
3.Початкових класів та ГПД - керівник Наталія Іванівна Літинська.
4. Класних керівників - керівник Наталія Петрівна Мусійчук.